Regulamin konferencji „Opieka Długoterminowa w Praktyce”
 
  1. Cykl regionalnych konferencji „Opieka Długoterminowa w Praktyce”, zwany dalej „Konferencją” odbywa się w datach i miejscowościach wskazanych w formularzach rejestracyjnych.
  2. Organizatorem Konferencji jest Vicommi Media z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiernej 23/52, REGON 521521520, NIP 9522072397, zwana dalej Organizatorem.
  3. Uczestnikami Konferencji są lekarze, pielęgniarki, przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz zaproszeni wykładowcy.
  4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja dokonana na stronie internetowej https://opiekawpraktyce.pl.
  5. Jedyną możliwą formą zgłoszenia swojego udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem https://opiekawpraktyce.pl.
  6. Organizator dokłada wszelkich starań, by w sposób przejrzysty i kompletny przedstawić program wydarzenia, zastrzega sobie natomiast prawo do zmiany prelegentów i tematów wykładów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników w przypadku ich zgubienia, zniszczenia lub kradzieży podczas Konferencji.
  8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody w miejscu organizacji Konferencji.
  9. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji  w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu (w zakresie i czasie określonym przez dedykowane przepisy prawa). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne do realizacji udziału w konferencji.
  10. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.