Regulamin konferencji „Opieka Długoterminowa w Praktyce”
 
 1. Cykl regionalnych konferencji „Opieka Długoterminowa w Praktyce”, zwany dalej „Konferencją” odbywa się w datach i miejscowościach wskazanych w formularzach rejestracyjnych.
 2. Organizatorem Konferencji jest Vicommi Media z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiernej 23/52, REGON 521521520, NIP 9522072397, zwana dalej Organizatorem.
 3. Uczestnikami Konferencji są lekarze, pielęgniarki, przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz zaproszeni wykładowcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja dokonana na stronie internetowej https://opiekawpraktyce.pl.
 5. Jedyną możliwą formą zgłoszenia swojego udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem https://opiekawpraktyce.pl.
 6. Udział w konferencji jest bezpłatny, lecz warunkiem bezpłatnego udziału jest udzielenie zgody marketingowej. Udzielenie wskazanej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w organizowanych przez Organizatora bezpłatnych spotkaniach.
 7. Podczas konferencji Organizator rejestruje przebieg konferencji poprzez wykonywanie zdjęć oraz rejestrację obrazu i dźwięku w postaci materiałów audiowizualnych.
 8. Zrealizowane materiały wymienione w punkcie nr 7 Organizator może publikować we własnych serwisach internetowych oraz w kanałach social media.
 9. Organizator dokłada wszelkich starań, by w sposób przejrzysty i kompletny przedstawić program wydarzenia, zastrzega sobie natomiast prawo do zmiany prelegentów i tematów wykładów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników w przypadku ich zgubienia, zniszczenia lub kradzieży podczas Konferencji.
 11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody w miejscu organizacji Konferencji.
 12. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji  w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu (w zakresie i czasie określonym przez dedykowane przepisy prawa). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne do realizacji udziału w konferencji.
 13. Organizator informuje o realizacji fotorelacji z każdej z konferencji. Zdjęcia z wydarzenia są każdorazowo publikowane na stronie internetowej Vicommi Media (www.vicommi.pl) oraz w mediach społecznościowych. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach z konferencji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne do realizacji udziału w konferencji.
 14. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.